Teória


Nástrahy čiernej mágie - ZÁVISŤ

Každý človek sa raz prebudí a začína hľadať zmysel svojho života. Veď zmysel života snáď nie je len v práci a každodenných bežných starostiach. Začína sa pozerať na svet inými očami, otvára sa pred ním doposiaľ nepoznané. Niečo medzi nebom a zemou. Objavuje duchovno. Aj keď duchovno je stále v nás, nejako sme naň pri všetkých starostiach a radostiach pozabudli. U niekoho prichádza postupne, u niekoho cez utrpenie a choroby. Je veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú vecami medzi nebom a zemou, ale majú strach vystúpiť z radu a ukázať sa. Boja sa útokov čiernej mágie. Viem z vlastných skúseností, že tieto praktiky stále existujú. Hlavne v noci sa dejú
veci, ktoré sú pre človeka normálne nevysvetliteľné. Títo ľudia sú veľmi oslabení, unavení, nevedia čo sa s nimi deje. Lekári si tento stav nedokážu vysvetliť a títo ľudia často končia na psychiatrii, pretože im nikto nevie poradiť a pomôcť. A tu už potom úraduje temnota. Ale niekedy si ľudia ubližujú aj svojimi myšlienkami, názormi a postojmi . Hnev, strach a závisť, sú s týmito javmi úzko späté. Prišla raz ku mne jedna pani liečiteľka, ktorá bola už pred nervovým zrútením. Prichádzala o majetok, peniaze a zdravie. Lekári boli bezradní. Všetky jej problémy nastali, keď začala pomáhať aj iným. V noci sa jej diali neuveriteľné veci, ktoré opisovala ako bolestivé pocity v nohách podobné skrutkovaniu, pichanie ihlami a tak ďalej. Ľudia sa jej začali báť a aj vyhýbať. Rozmýšľala, či má zmysel pomáhať druhým. Pozrela som sa na túto situáciu v kartách a potom cez vyššie vedomie. Vedľa tejto ženy stála žena, ktorá bola jej dobrá kamarátka. Táto žena bola životom sklamaná, plná hnevu. Navonok sa síce chovala ako jej priateľka, no vo vnútri ňou lomcovala závisť a nenávisť. Svojej priateľke nič nedopriala, nechcela, aby sa jej darilo. Bola v tej istej situácii ako moja klientka. Prichádzala o majetok, nemala priateľov. Túto situáciu sme potrebovali pochopiť a odpustiť jej. V hlbokých meditáciách sme jej začali posielať svetlo... moja klientka sa začala usmievať, začalo sa jej dariť. Jej priateľka sa jej naopak začala
  vyhýbať a začali sa u nej prejavovať zdravotné ťažkosti. Toto je len jeden z príbehov myšlienkovej čiernej mágie. Ak človek použije svoju silu, silu svetla, nikdy neprehrá. Touto cestou som prešla aj ja. Tiež som musela veľmi veľa vecí pochopiť. Niektorí ľudia sa vzdajú, iní zas idú cez prekážky ďalej. A hlavne tým, že ich človek prekonáva, stáva sa ešte silnejším a skúsenejším. Temno používa rozmanité bočné cestičky, aby zastavilo ľudí, ktorí idú za svetlom. Ja sa však držím príslovia: „SVETLO NEMUSÍ BOJOVAŤ, STAČÍ, ŽE JE. “

Nelly

 
Sibyla prorokuje príchod Mesiáša

Sibyla prorokuje príchod Mesiáša

Zapísané je: Toho dňa zvolala kráľovná zo Sáby početný svoj
sprievod a prikázala mu obliecť sa do sviatočného rúcha.Potom v
čele tohto sprievodu odobrala sa na blízky vŕšok,ktorému
Jeruzalemčania vraveli Golgota.Tento sprievod vyvolal v celom
Jeruzaleme značné vzrušenie,lebo Golgota bola popravisko,ktorému sa
každý vyhýbal,len v deň popráv bolo zvykom vstupovať na Golgotu.
Keď tento sprievod prišiel ku Golgote,zastavila sa Sibyla a vztiahla
ruky k nebesám.Mocným hlasom zvolala:
Pozdravené buďte miesta sväté.sväté ste a sväté
zostanete do skonania sveta!
Keď dopovedala tieto slová,kľakla si aj jej sprievod a modlila sa.Tak
zostala niekoľko hodín v hlbokom rozjímaní.
Medzitým zasadala v Jeruzaleme veľká rada,ktorá v celom počínaní
kráľovnej Sibyly videla veľkú urážku,lebo modlliť sa na
mieste,kde lotrov a vzbúrencov popravovali,nezhoduje sa s konaním
človeka,ktorý verí v Hospodina.
Preto,keď sa vrátila, Šalamún bol zvedavý na účel jej púte na
Golgotu a dal ju zavolať a povedal jej:
- Počul som kráľovná,že šla si sa pokloniť miestu zvanému
Golgota,ktoré je popraviskom.Nevieš azda o tom,že pre Jeruzalemčanov
je toto miesto potupným a treba sa mu vyhýbať?
I povedala Michalda,Sibyla, kráľovná zo Sáby: - Nezabiješ! Tak
povedal Hospodin.My všetci tohto prikázania sa máme pridržiavať.Nie
je dôstojné človeka,aby vraždil.Alebo sa azda domnievaš kráľ,že
Hospodin kráľom a kniežatám urobil výnimky v plnení tohto
prikázania?Lebo Hospodin život dal,preto len on môže ho vziať!
Plniac prikázania Hospodinove nevynášam vo svojej krajine rozsudky
smrti, a preto sa nemusím vyhýbať miestam popravným.Kráľ Šalamún
prisvedčil a povedal:
- Dobre kráľovná,správne chápeš a plníš prikázanie
Hospodinovo.Ale povedz aký trest si zaslúži človek,ktorý sám
vraždil? Ako trestať lotrov a cudzoložníkov?Ako potrestať
rúhačov? Smrťou! Tak káže Hospodin.Tak činil i môj otec
Dávid.Smrť za smrť.Alebo mám dať voľnosť a slobodu vrahom,aby
naďalej konali zlo medzi národom?
CHceš dať slobodu vzbúrencom,aby tvoj trón vyvrátili a Hospodinovi
sa rúhali?CHceš nechať panovať dravú zver vo svojom ovčinci?
Sibyla: - Boh je spravodlivý sudca a odplatí  každému podľa skutkov
jeho.Viem,že nie je možné a mysliteľné dravú zver v ovčinci
trpieť,vrahom a lotrom slobodu poskytnúť a takto v zlých činoch im
pomáhať.Toľko i ja svojich poddaných chránim a podľa toho zákony
vynášam.V mojej krajine človek,ktorý sa hriechu
dopustil,výstražným znamením na čele je poznamenaný a do hôr a
púští na večné časy vyhnaný.Nikto nikdy ani chlieb,ani mušt
vínny  na posilnenie mu nepodá a pred dravou zverou ho neochráni,aby
sám smrteľného hriechu sa nedopustil.A tak človek
tento,opustený,bez priateľov,bez príbuznej duše,zahynie.Toto
vyhnanstvo,toto odlúčenie od Boha i od ľudí je väčšie,lebo
nemôže sa žiaľom svojím nikomu zveriť.Tak prežíva muky,ktoré
ani mukám pekelným sa vyrovnať nemôžu.A stane sa, že po rokoch
vracia sa na kolenách s prosbou k svojmu kmeňu,aby ho opäť medzi
seba prijali;.Mnohí z týchto vydedencov je potom spravodlivejší od
tých,ktorí v živote svojom nikdy nezhrešili.A ja,kráľovná zo
Sáby,vravím tebe kráľ Śalamún,
že si vážim viac človeka pokánia činiaceho než toho,
kto nikdy nebol zhrešil.
Keď vydávaš odsúdenca davom na Golgote,nevieš,či si dobre
urobil.Lebo viem,múdry kráľ Šalamún,že hoc si spravodlivý,stane
sa,že až po smrti odsúdenca rád by si mu vrátil život a slobodu.
Nevynášaj preto rozsudky smrti a daj možnosť
každému polepšiť sa.
Šalamún prisvedčil a odpovedal: - Každý má svoju pravdu.Preto
máš pravdu ty,ale aj ja.Pomazaný olejom Hospodinovým stávam sa
výkonným služobníkom jeho,a preto čo robím,dobre robím.Keby som
azda v spravodlivom hneve svojom vydal manželku,alebo syna pre zločin
na smrť,dobre by som robil.Ale povedz mi kráľovná,mala tvoja
návšteva na Golgote prejaviť ľútosť nad popravenými,či nejaký
iný bol účel tejto cesty?
- Kráľ Śalamún! Nad tými,ktorí na popravisku zomreli,zmiluje sa
Hospodin a k sebe ich povolá.Nie je preto nutné ľútosť
prejavovať.Vedz však,že až mravnosť tvojho ľudu a spravodlivosť
tvojich kňazov upadne,rozhodne Hospodin,aby ešte raz vyslaný bol na
zem prorok,ktorý by národ vyvolený priviedol na pravú cestu.
Bude to Syn Hospodinov,a predsa syn človeka.
Syn Hospodinov sa narodí z panny na juh od mesta Jeruzalema,ale zomrie
v Jeruzaleme.Preto kráľ Šalamún zastavila som sa na Golgote,lebo
hoci tento jeho Syn nebude zločincom a prinesie posolstvo pravdy
všetkým ľuďom,
na Golgote bude popravený.
I začudoval sa Šalamún vraviac: - Tvoje videnia ťa klamú
kráľovná! Veď nie je ani možné,aby človek z rodu
Abraháma,potomok Dávidov a pravnuk môj na Golgote skonal.Nedopustí
nikdy Hospodin takéto potupenie rodu svojho.
- Nemýlim sa kráľ! - odpovedala Sibyla pevne, - lebo vedz,že z
koreňa Jozefovho vyrazí štep,z jeho kmeňa vypučí kvet,na ktorom
spočinie Duch Hospodinov.Ty predsa kráľ Šalamún,k tomuto rodu
patríš,a preto krv tvoja s jeho spriaznená bude.Sladkým slovom i
prísnym životom získa srdcia všetkých ľudí.Z krajov ďalekých i
blízkych vidím ich putovať k nemu,aby sladké jeho slovo počuli.
Bude hlásať svätú pravdu.
Stane sa,že dobou a mravmi a iným spôsobom života zákony
Hospodinove inak sa budú vykladať,ako je pôvodne určené a on z
vnuknutia Otca svojho zmysel týchto zákonov na pravú cestu privedie.
Preto povstanú proti nemu tí,ktorí z mylného výkladu
zákonov majú úžitok a zisk.Obvinia ho z lži a rúhania.
Tu,aby ich presvedčil,on z minulosti a za pomoci Otca svojho zázraky
bude konať!
Hovoriť bude,že z vôle Hospodinovej prišiel na tento svet a že
to,čo robí,Hospodinom je schválené.Hoci všetkých presvedčí,nikdy
mu úplne neuveria.
Človek ten Mesiášom bude zvaný.Nebude olejom pomazaný,ale
Hospodin sám sa nad jeho hlavou zjaví,aby presvedčil všetkých,že
on je jeho jediným synom.
Syn Hospodina,kráľa nebies i zeme,človek ľudský,trpiaci i
žijúci,zarazený hriešnosťou svojich ľudských bratov odíde na
púšť,aby tam nabral sily a v hlbokom rozjímaní našiel pravdu.
Hospodin,kráľ Šalamún,pomazaním pravdu do našich úst
nevlieva.Túto pravdu my sami,každý z nás,musíme nájsť svojim
životom a premýšľaním.
Mesiáš,aby nikto mu nevykladal pravdu - a na rozdiel lož - vyhľadá
púšť a v púšti nájde to,čo hľadal.
S dušou čistou a telom nepoškvrneným vráti sa opäť medzi ľud,aby
pomohol nájsť svojim spolubratom pravdu,ktorú Hospodin Abrahámovi a
Dávidovi zjavil.Mesiáš bude mnoho trpieť.To všetko za ľud a jeho
vykúpenie.
Smiať sa mu budú a jeho tvár nejednu ranu dostane.
Príde doba,kráľ Šalamún,že od Damasku až po Memfis a
ďaleko,ďaleko každý bude poznať Mesiáša,mnohí kráľom svojím
ho nazvú,a predsa:
Smrť najpotupnejšiu mu pripravia tí,pre ktorých na svet prišiel.
Je mnoho vecí medzi nebom a zemou,ktoré nikdy nikto nepreskúma,a
preto sa stane,že nebeské poslanie Mesiášovo ani veľrada nepochopí
a ťažko ponesie vplyv jeho učenia na poddaných.Veľrada už za
dnešných čias sa považuje za jedinú moc,ktorá Hospodina na tejto
zemi zastupuje a jeho menom hovorí,a tak bude po večné časy.
Preto stane sa: Za každý rok Mesiášovho života ponúknu strieborný
peniaz zradcovi,ktorý ho zradí a pomôže odsúdiť. Zradca vlasti a
svojho rodu nie je hoden ani trestu Hospodinovho.A preto sa zradca
Mesiáša musí odsúdiť sám.
Šalamún sa zadivil: - Hovoríš kráľovná, veľrada.A čo kráľ
tejto krajiny,kráľ z rodu Dávidovho,čože ten nechá zabiť
spravodlivého? I povedala mu Sibyla: - Už v prvých proroctvách som
ti povedala.V tom čase nebude panovať už kráľ z rodu
Dávidovho,lebo Izraelskí pod vládou Rimanov budú trpieť.Tým si
vysvetliť môžeš,že Rimanom na živote a smrti nezáleží,keď ide
o život poddaného,a preto rozsudok veľrady schvália.
Šalamún sa na chvíľu odmlčal.Nato povedal: - Vysvetli
kráľovná,prečo si nešla cez lávku potokaCedron,ale cezeň si sa
prebrodila, aj tvoj sprievod?
- To preto kráľ Šalamún,lebo z lávky tejto bude urobený kríž,na
ktorom Mesiáš dokoná.Tu máš potvrdenie kráľ,že Mesiáša
nepopraví ľud izraelský,ale niektorý z iných národov,ktorý podľa
proroctva môjho v tejto krajine panovať bude.Šalamún bol celý
prestrašený i poznamenal: - Pravdu máš kráľovná,lebo je, bolo a
bude že Izraelskí na popravy kríž nepoužívajú,ale zvykom je to u
národov rímskych pre najväčších vzbúrencov a lotrov.Krížom
poznamenávajú Filištínci previnilcov na čele a s týmto znamením
vyháňajú ich do hôr.
Sibyla prisvedčiac povedala: - Tento potupný kríž ponesie Syn Boha
živého,aby svet spasil.Táto smrť je najpotupnejšia zo všetkých a
slová jeho ktoré naplnenia dôjdu,podmania si po tisícich rokoch
celý svet.
Ľudstvo však nepochopí nikdy,čo preň bolo vykonané.V tom
čase,kráľ Šalamún,keď slnko najviac bude páliť,keď pred jeho
lúčmi i zver sa skryje,,v tom čase,keď rozžeravený piesok bude
smrteľne zraňovať a od smädu bude padať každý tvor,v tom čase
vidím kráčať tento smutný sprievod popravný.
Nad týmto sprievodom sa vznáša žiara a svetlo,ktoré každému
vnucuje,že tento sprievod nie je jedným zo sprievodov,aké tak často
Jeruzalemčania vídavali.
Pred sprievodom vidím muža,ktorý nesie nápis v cudzom jazyku
napísaný,z ktorého zrejmé je ,čím sa odsúdený previnil a aká
smrť ho preto očakáva.A aby nikto tento nápis neprehliadol,niekoľko
vyvolených svojim krikom upozorňuje ľud,že odsúdený sa Hospodinovi
rúhal,a že človekom Božím sa nazýval.
Vidím členov veľrady,ktorí vážnym krokom kráčajú za nápisom.Za
veľradou vykrikuje zberba jeruzalemská,ktorá bola podplatená
veľradou a kričí:
- Hoden je smrti! Hoden je kríža! Rúhal sa! Ukrižujte ho! Na Golgotu
s ním!
Potom kráča on. Nevidím na jeho tvári ani odhodlanosť,ani
bolesť.Zrkadlí sa v nej vyrovnanosť človeka so životom i so
smrťou.Ba zdá sa,že z tváre jeho spokojnosť možno
vyčítať.Zasial semeno dobré,ktoré ponesie plody na veky.
Niekoľko málo veriacich a odhodlaných kráča za ním.Tam počujem
plač,pravý plač,ktorý ide od srca k srdcu.A neplačú len nad ním a
nad potupnou smrťou jeho,ale nad celým národom izraelským,lebo i
on,tak ako ja,kráľ Šalamún,úplnú skazu Jeruzalema prorokovať
bude.
Vidím: Sprievod sa zastavuje.Ťažká únava a mdloba zasiahla
pozemské telo jeho.Vidím ho padať.Padá.Vtom prichádza cudzí
muž,aby vzal na plecia kríž jeho a tak mu uľahčil.
Človek pravdu nerád priznáva a k nej sa približuje.Dav zberby
jeruzalemskej bude mu strpčovať cestu na Golgotu kopaním a
bitím.Vidím tmu a potom svetlo.To znamená:Pod Golgotou sa rozprestrie
tma,tma v duši,v srdciach i konaniach ľudí a na Golgote vzplanie
svetlo,ktorého žiara zatieni slnce i hviezdnatú oblohu.
Počujem údery,počujem praskot kostí a smiech katov.
Počujem bolestné stony popraveného.
Vidím krv.
Ver kráľ Šalamún,že tieto údery by mali znieť v ušiach až do
skonania sveta tým,ktorí raz proti nemu pôjdu.Vidím a počujem
smiech a jasot jeruzalemskej zberby nad jeho popravovaním.
On,ktorý najviac trpel,utešuje svojich verných slovami:
"Dokonané je!"
Vidím,ako v tom okamihu slnko zmierňuje svoju žiaru,obloha červenie
akoby od krvi a more prepustí strašnú víchricu,akej nebolo a nebude
nikdy v pamäti.Prepuká strašná búrka,blesky švihajú
vzduchom,vidím zem triasť sa a pukať.Rúcajú sa domy a
hradby,padajú stromy,rúti sa pôda a skaly.
Avšak na Golgote panovať bude pokoj a mier.
"Dokonané je !" nesie sa krajom.
Tí,ktorí mu spôsobili smrť,nevydržia sa dívať na toto všetko,ale
vrhnú sa do náručia istej smrti.
"Dokonané je!" zaznie v ušiach veľrady,ale v tom okamihu roztrhne sa
chrám na dve časti a padajúce kamene všetkých členov veľrady
zabijú.Ľud hľadí k nebesám,hore k Hospodinovi,trasie sa úzkosťou
a hovorí:
Istotne to bol Syn Boží!
Zvyšok jeho verných po mnohé týždne sa tajne  bude schádzať.A
ľud malý,ujarmený,chudobný,poznávať bude,že v slovách
Mesiášových predsa bola Božia pravda,lebo - milosrdenstvo,bratstvo a
rovnosť bude ľuďom bližšie ako útlak a poddanstvo,v ktorom dosiaľ
žili.
Nielen ľud chudobný,ale aj boháči,ktorí poznali spravodlivosť
lásky a bratstva,k viere Mesiášovej sa budú prikláňať.Vtedy
nastane v Jeruzaleme nemilosrdný boj proti všetkému učeniu
Mesiášovmu i proti tým,ktorí,ktorí sebamenším náznakom sa k nemu
hlásiť budú.
Ľud bude ukrutne týraný,do okov a žalárov uvrhnutý. Popravné
miesto Golgota denne nové tváre trpiacich pozdraví,ale vedz,kráľ
Šalamún,že títo odsúdenci nepôjdu na smrť so strachom,mnohí a
mnohí budú mať spev na perách,budú vzývať Mesiáša a jeho smrť
podstupovať.
Nato príde skaza Jeruzalema,ktorú som ti už predtým
predpovedala.Bude to pohroma,ktorá zmetie všetkých,ktorí Syna jeho
popravili a bude výstrahou všetkým,
že jedine on bol vyvolený,a nikto iný!

autor: SMENA 1990                                                       
                                                                Meduza

 
Svetlo versus Tma kontra Realita

Svetlo versus Tma kontra Realita

Čo symbolizuje svetlo a čo tmu?  Deň a noc.  Vládcom dňa je
Slnko,vládcom noci Mesiac. Môže našu životnú cestu osvetľovať
Slnko tak, aby sa jej  nedotkol Mesiac?
Keď svieti Slnko vidíme veci jasne,sú zreteľne viditeľné - netreba
ich skúmať,presviedčať sa,či dobre vidíme.

Keď svieti Mesiac je to ťažšie, treba sa zamýšľať,nevidieť do
diaľky,niekedy dokonca ani pod nohy,veci treba ohmatať,
preskúmať,presvedčiť sa,či to,čo vidíme je správne a nie je iba
to,čo vidieť chceme.

Môže človek žiť iba vo svetle? NIE. To môže iba svetelná bytosť
zbavená hmotného tela.Nepotrebuje už chodiť do školy  života na
Zem,už pozná všetky pocity,emócie dobré aj
zlé,situácie,riešenia...Je nápomocná ľuďom pri ťažkostiach ako
neviditeľný anjel.

Realita

Źivot na Zemi je pre ľudí niečo ako chodiť do školy.Niekto je len
prváčik,niekto vysokoškolák,niekto má to privilégium,že úspešne
skončil skúšky a môže učiť ďalšiu generáciu.Samozrejme,
skúšky duchovna  nemožno  prirovnávať skúškam abecedy života
hmoty. Je to náročné a mnohí prepadnú do nižších
ročníkov,alebo si ročník zopakujú.Mnohým sa zrúti ich Veža(16)
postavená na vratkých základoch a preto musia začať odznova.

Ak chceme prejsť skúškami duchovna vo svojom živote,nevyhnutne
musíme bádať tam,kde svieti Mesiac,aby sme sa mohli dostať k
Slnku.Lenže to nie je jednorazová záležitosť.Je to záležitosť
celého nášho života,ba dokonca mnohých našich životov ,keď si
ročník opakujeme.
Z tmy prichádza svetlo,zo svetla tma ,ako deň a noc,ktoré tvoria
celok.Akceptujme obidva,aby sme mohli poznaním-(Mesiac)-pochopiť a
vyjsť na svetlo(Slnko).


Láska kontra Egoizmus(odvodené slovo od ego)

Presuňme sa k Biblii,k odkazom,ktoré Ježiš zanechal.Nie každý
rozumie reči symbolov,bolo nevyhnutné,aby Ježiš prišiel na Zem a
učil ľudí pochopiť.Jazyk ľudí je na Zemi rôzny.Slovo sa dá
prekrútiť,nesprávne vyložiť.Ale symbol nie.Ten ak sa
pochopí,každý národ si ho dokáže pretlmočiť do svojho jazyka.

Sviecou mojej nohe je tvoje slovo,svetlom môjmu chodníku.(Ž 119,105)
Čo to znamená?  Slovo božie je každému svetlom na ceste
životom,teda neodmietajme duchovné skúšky a tým aj poznanie,či
postup.
...keď budeš kráčať cez oheň nezhoríš,ani plameň ťa
nespáli....
keď pôjdeš cez vodu,budem s tebou,a keď cez rieky nezaplavia
ťa...(Iz.43,2-3)
Nebojme sa,Boh je s nami.

Podľa milosti Božej,ktorá mi bola daná,ako múdry staviteľ(Pavel)
položil som základ a iný ďalej na ňom stavia.Lebo nik nemôže
položiť iný základ než ten,ktorý je už položený a tým je
Ježiš Kristus (1K3,10-11)
Čo to znamená?  Nestavajme svoje veže na vratkých základoch,lebo sa
zrútia a my musíme začať odznova.

Keď vám povedia: Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov,ktorí
šuškajú a šepkajú,povedzte,či sa ľud nemá pýtať svojho
Boha?(Iz.8,19)
Čo to znamená?  Každé dieťa sa rodí čisté.Má vopred určenú
cestu.Môže dostať nezvyčajný dar a je na ňom, ako sa s ním
popasuje.Je na ňom,či zvládne svoju cestu,či sa chce stať svetelnou
bytosťou,dodrží úctu k ľuďom a pokoru k Bohu...
Alebo podľahne svojmu egu,svojej pýche,či ilúzii a začne sa na Boha
hrať a navyše sa bude aj vysmievať ľuďom a ponižovať ich.Na Zemi
sme všetci na jednej lodi,tak teda majme sa v úcte a neubližujme
si.Súdiť môže iba Boh.

Veď nieto Boha okrem mňa.Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem
mňa.(Iz.45,21)


Ilúzia

Aj ilúzii je vládcom Mesiac.Keď ilúziu stratíme takým spôsobom,
že vyjdeme na Slnko, môže to byť bolestivé ,môže sa nám zrútiť
celý svet a je už len na nás, ako sa s tým vysporiadať.
Tak teda milujme zdravo blížneho svojho,láskou,ktorá nezahmlieva
zrak...

Nebudem sa báť zlého,hoc by som šiel temným údolím.Veď ty si so
mnou....(Ž.23,4)

Pán nám ťažkosti neodníma,ale prichádza na pomoc,aby nás nimi
previedol .
BOH JE LÁSKA

MEDUZA

 
MÁG

MÁG

Prebudil sa do jasného dňa.Stromy vôkol neho boli iné,ako keď šiel
spať.Bolo ich viac a tie,ktoré poznal,tie zmohutneli.Nevedel,ako dlho
spal - možno pädesiat,možno sto rokov.
Ľudia ho už dávno nepotrebovali.Svet sa zmenil a on nerozumel zmenám
ktorými prešiel a ktoré ľudí aj svet viedli k záhube.

Poznal veľké tajomstvo prírody,obrovskú moc živlov,ktorá v nich
sídlila.Energiu,ktorú dodávali premiestňoval podľa potreby,aj keď
vedel,že nie vždy to bolo správne a dobré.Ale to je už
dávno,veľmi,veľmi dávno.

Včera ešte ľudia potrebovali mágiu,mal aj učeníkov,niekedy
viac,niekedy menej zručných,ale všetci do jedného ho postupne
opustili,aby šli svojou cestou.Bola ľahšia a zaručovala obdiv nad
umením,ktoré predvádzali,ale s pravým poslaním to nemalo nič
spoločné.

Zostal sám uprostred kedysi mohutného lesa,vo svete,ktorý ho
nepotreboval a ktorý vyznával iné kúzla.Kúzla,ktorým on nerozumel.
Posledných pár storočí väčšinou prespal.Nikto ho
nepotreboval.Zostal jediný z rodu Mágov a bol osamelý.Zúfalo
osamelý.

Ponaťahoval sa ,vystrel ruky k Slnku,aby nabral trochu z jeho
sily.Cítil,ako mu začína rýchlejšie kolovať krv v
žilách.Nastavil tvár vetru,aby ten pohyb vo svojom vnútri
urýchlil.Potom sa zarazil.Načo mu je sila? O jeho umenie už nikto
nestojí.Nepotrebujú ho.Znovu si uvedomil svoju osamelosť,ale potom
skôr zo zvyku vtiahol do seba aj energiu Zeme.Dával pozor,aby
nenarušil krehkú rovnováhu,ktorá ešte zostala v tomto kúsku
zabudnutého lesa.

Zrazu z diaľky začul kroky.Spozornel; storočia nikto z ľudí tieto
miesta nenavštívil; otočil sa za zvukmi a netrpezlivo čakal hosťa.
Bola taká mladá a krehká.Podobala sa skôr vílam,ktoré kedysi
poznal,ale ona vo svojom vnútri neniesla ľahkosť a radosť víl - iba
hlboký a ťažký smútok.Cítil tú ťažobu beznádeje celou svojou
bytosťou.Už zabudol na bolesť,ktorú smútok prináša.Stál,aby ju
nevyplašil a čakal,kým si ho všimne.

Trochu sa zľakla.Čudný starý muž s dlhými vlasmi a fúzmi v
čudnom oblečení a očami,ktoré sa tak zvláštne dívali.Zastavila
sa.CHvíľu váhala,či má ísť ďalej,alebo sa obrátiť a utekať
späť.
Vo chvíli jej váhania urobil k nej krok,potom ďalší - až došiel k
nej.Neprehovoril,len ju vzal tíško za ruku a pohladkal po vlasoch.Po
lícach jej začali tiecť slzy a smútok,ktorý tak dlho nosila v
sebe,s nimi pomaly stekal do zeme.

Schúlila sa mu do náručia a plakala.Plakala dlho, až vyplakala
všetok svoj žiaľ.Potom zaspala.Nehovoril nič - len ju tak držal a v
jeho duši sa rozhostil mier a nádej.Prikryl ju svojim plášťom a
tiež sa uložil k spánku.

Uprostred kedysi hlbokého lesa spal starý mág a v jeho náručí
schúlené malé krehké dievča.Keď sa prebudia,budú stromy navôkol
vyzerať znova inak,možno ich bude viac a tie,ktoré poznali,budú
mohutnejšie.Možno budú ľudia znova potrebovať mágiu.Ale určite
už nebude ani jeden sám.

Príbeh z knihy A.Šanová - Numerologie                                
                  v preklade
MEDUZA

 
VŠETCI MÁME SVOJU PRAVDU.

VŠETCI MÁME SVOJU PRAVDU.

Všetci sme prišli zo svetla a do svetla sa vraciame.Sme ľudia a ľuďmi aj zostaneme....Máme svoje chyby  a to nás robí ľudskými a zraniteľnými.Aj ja som jedna z vás,mám svoje chyby a nehambím sa za ne,lebo ma robia človekom.Na svojich chybách sa učíme žiť tu a teraz.

Čo vlastne chceme?Nemôžeme byť šťastní,lebo je to ľahké a nudné.Nemôžeme chcieť len milovať,lebo to je nemožné.Tak čo vlastne chceme?Dať svojmu životu zmyseľ,žiť ho čo najintenzívnejšie?To je pasca a extáza.Skúsme prežívať radosť a dobrodružstvo svojho života.Nieje to ľahké,lebo si to vyžaduje bezpodmienečnú lásku,ktorá sa nebojí útrap,odmietnutia,straty.....Namiesto toho,aby sme prijímali takí akí sme si každý deň nasadzujeme masku a chováme sa podľa vzorcov a predstierame,že sme niekto kto nie sme.Hráme sa na supermanov,snažíme sa byť nenahraditeľnými.Chyby vidíme len na tých druhých....Súdime druhých a nevidíme seba.Zabudli sme,že slnko svieti ne každého.Naša pýcha nás zaslepila,nejako nám nedochádza,že všetci sme vo svojej podstate rovnakí.......Keď máme odvahu a pokúsime sa oslobodiť od masky,zasvietime v sebe svetlo a zbadáme v sebe tú zbabelosť a nízkosť,ktorá sa snaží zastaviť náš pokrok a prácu na sebe.V tedy prichádza čas,aby sme si povedali:Ano mám množstvo chýb,ale mám svoju česť a chcem ísť ďalej!"Vtedy sa spájame so svojou dušou a prichádzame k poznaniu.

Zabudli sme byť deťmi.Zabudlil sme,že nemôžeme ublížiť nikomu len sebe.Zabudli sme,že lásku nemusíme hladať,lebo LÁSKA JE V NÁS!
                                                                   

LÁSKA NEPOZNÁ ĆAS,LÁSKA NEROBÍ ROZDIELY,LÁSKA LEN JE!

Nelly

 
Tarotová karta Blázon v astrológii

Tarotová karta Blázon v astrológii


Táto znázorňuje v astrológii hrot prvého domu,ktorý vychádzal nad
obzor v okamihu narodenia.Hovorí hlavne o vzhľade človeka a jeho
vonkajších vlastnostiach.
Ako sa prejavuje v znameniach zverokruhu:

V Baranovi-  pokiaľ sa tam nenachádza nepriaznivo ožiarená
planéta,je to aktívny človek,ktorý chce byť vždy a všade za
každú cenu prvý.Je pre neho hanbou nechať sa kýmkoľvek
ovládať.CHýba mu ale výdrž,preto sa vzdá pri prvej
prekážke.Máva dobré zdravie a pevné telo.Jeho partner by mal
nájsť spôsob,ako ho nenápadne dostať pod svoj
vplyv(lichôtky,zvádzanie).Ak sa mu to podarí,dotyčný urobí
čokoľvek pre svojho partnera bez toho,aby si uvedomil,že je
vedený.Potom aj on sám dokáže prekonať všetky prekážky.

Býk- tento človek dbá o svoj zovňajšok,oblečenie,celkový
vzhľad.Je vytrvalý v práci,stály v láske,predvídavý ,uvážlivý,
ale pre niečo nové sa ťažko nadchne.Obhajuje svoje názory,je
žiarlivý a majetnícky.Nie je najvhodnejšie,aby sa v živote spojil s
osobou narodenou vo Váhach a Strelcovi.

Blíženci- u tohoto človeka je nápadná zhovorčivosť a
zvedavosť,chce prísť každej veci doslova na klb.Mnohokrát si ale
neuvedomuje,že nazerá do vecí,do ktorých ho nič nie je.Je v ňom
dvojakosť.Ak si situácia a jeho záujem vyžaduje prispôsobiť sa,tak
svoje názory a zmýšľanie mení podľa potreby a uchýli sa aj ku
klamstvu.Pri kladnom spojení planét so Saturnom je človek seriózny,s
rečníckymi sklonmi a veľkou obrazotvornosťou,ktorý pracuje na
svojom charaktere.Bez tejto snahy sa narodí urečnený človek so
sklonmi podvádzať.Pri nepriaznivých aspektoch sa rodí človek,ktorý
nepremyslene uzatvára finančné transakcie a preto prichádza do
biedy.V láske býva spojený s Kozorožcom a tiež aj so Śkorpiónom.

Rak- tu je pevnejší charakter ako zdravie.V zrelom veku podlieha
tučnote a chorobám.Pevné zdravie má iba vtedy,ak v čase narodenia
prechádza Slnko,alebo Mars.Najhorší je prechod Pluta, človek
onkologicky ochorie.Títo ľudia sú mierumilovní a majú dobrú
pamäť.Za krivdu sa nedokážu nikdy pomstiť.Všetko chcú riešiť po
dobrom a preto zdrojom ich životných ťažkostí sú intrigy a
zlomyseľnosť iných ľudí.Potrebujú veľa lásky,nadovšetko milujú
toho,kto ich dokáže duševne upútať.Źena s Ascendentom v Raku by
mala mať partnera Vodnára,alebo Strelca.


Lev- rozdáva vedomosti,životný optimizmus a svojim nadšením
priťahuje pozornosť druhých.Ale jeho nadradenosť býva
nedotknuteľná,môže prejsť do pýchy a nadutosti.Ak sa v Levovi
nachádza viac planét,býva preťažované srdce a potom prítomnosť
Marsu môže spôsobiť infarkt.Partner tohto človeka sa musí zmieriť
s jeho vodcovstvom v manželskom spolužití,potom  ich vzťah býva
harmonický.


Panna- hodnotenie býva kladné,ak je Merkúr povýšený a samo
znamenie nie je nijako poškodené.Tento človek reálne myslí,je
zručný i poddajný,chce uplatniť svojho ducha.Žiadna oblasť
vedomostí nie je pre neho nedosiahnuteľná.Nechýba ani zmysel pre
umenie.Duševnú sviežosť a postavu si zachováva až do vysokého
veku.Za svoju prácu ale vyžaduje uznanie.Pri
poškodení Panny je neúprosným kritikom,ak je nepriaznivo ovplyvnený
Merkúr Venušou,tak v láske zažije mnoho zrady,čím trpí jeho
nervová sústava.


Váhy- láskavý,zdvorilý pri styku s ľuďmi,miluje rodinu
natoľko,že je schopný veľkej obety.Sú mu dané umelecké
sklony,inšpirácie,ale radšej pracuje sám.Ak ho niekto
sklame,dokáže ho potrestať dlhým mlčaním.Miluje peniaze,ale
mnohokrát jeho potreby prevyšujú zdroje.Pôsobí na svoje okolie
osobným čarom,má diplomatické a uzmierovacie schopnosti.Často
úspešne pracuje v umení,alebo v politike.

Škorpión-  pôsobí dojmom impulzívnosti,agresivity a útočnosti.Má
autoratívne vystupovanie,nevie odpúšťať krivdy,či urážky na
svojom práve zotrváva.Prejavuje sa v dvoch protipóloch.Jeden má
schopnosť sebavývoja,aj v láske sa uspokojí naplnením sexuálnych
potrieb,iný vidí v sexualite vyššie hodnoty.Je menej
sebavedomý,preto pri pochvale sa viac otvorí,nenávisť a
podozrievavosť ustúpi(podobne ako u barana).Ak niekoho miluje,dokáže
zniesť bolesť aj urážky.Neodpustí, ale neprestane milovať.

Strelec- je to zábavný spoločník,chce byť stredobodom
pozornosti,zvýrazňuje svoje dobré vlastnosti.Ak tento človek
nezbohatne v aktívnom veku,stane sa z neho lakomec,ktorý si vyčíta
dni a noci premárnené v zábavách.O to viac začne túžiť po
peniazoch a majetku.S prítomnosťou Slnka a Jupitera v 1. dome má
zaistenú kariéru na významných miestach.Nepriaznivo ožiarený
Ascendent rodí hazardných hráčov a podvodníkov,avšak "na
úrovni".Pôsobia na iných úctyhodným dojmom.Ludia s Ascendentom v
Strelcovi majú za partnerov väčšinou ľudí v znamení Býka ,či
Raka.

Kozorožec- slabá životná sila pri narodení môže každým rokom
postupne miznúť.Nakoniec títo ľudia patria medzi najmenej chorých a
dožívajú sa aj vysokého veku.Pasivita sa prejavuje
zdržanlivosťou,mlčaním,pevnosťou charakteru.Majú dobrú
pamäť,sú pracovití,čestní,ale chýba im zmysel pre humor.Aj
ked´sú náruživí milenci,svoju lásku skrývajú.Preto ich partnerom
táto vlastnosť uniká.Zdravotne tu môže byť náchylnosť ku
kostným,alebo reumatickým chorobám.


Vodnár- tvrdohlavý, ale málokedy sa s okolím háda.Vyžaduje od
ľudí otvorenosť,pretože ju považuje za predpoklad
porozumenia,dohody a harmónie.Obklopuje sa s rovnako zmýšľajúcimi
osobami.Váži si priateľstvo,sám je verným priateľom.Usilovnou
prácou a vytrvalosťou podobne ako Kozorožec dosahuje finančné
úspechy.Uvážlivo si vyberá životného partnera,city dokáže
chladnokrvne ovládať.Opozičné postavenie s Levom mu môže priniesť
ochorenie srdca,krvného obehu,väčšinou ale trpí ochorením nôh
zvlášť lýtok(kŕčové žily a pod.)Ryby- sú to zasnení,citliví ľudia.Blahodárne tu pôsobí iba silne
postavený Saturn v trigone,ktorý môže ovplyvniť disharmonické
aspekty Neptuna na Slnko.Slnko nad obzorom ak je v dobrých aspektoch k
Neptúnovi, vládcovi znamenia Rýb, ľudí chráni a zlepšuje ich
vlastnosti.Nepoškodená Venuša v 1.dome vytvára hudobný a umelecký
talent korunovaný šťastím a úspechom v živote.Merkúr vytvára
mäkkosť a ústupčivosť,Mars by podporoval svojou prítomnosťou
alkoholizmus.Ak sa nachádza v Rybách veľa planét,má človek život
ťažký,pretože rozpor medzi skutočnosťou a snom je taký
veľký,že k jeho prekonaniu musí vynaložiť obrovské úsilie.Za
určitých okolností môže pre svoje duševné šťastie a spokojnosť
 dosiahnuť majstrovstvo v astrológii.Zdravotne pod vplyvom stresov
môže podľahnúť nervovému vypätiu a následne ochorením nervovej
sústavy.


Zdroj -  Zrcadlo okultismu - autor Vera Kubištová


v preklade  MEDUZA
 

 
Na zamyslenie

Je ťažké dosiahnuť vzájomného pochopenia, čo sa týka prejavu úcty a lásky. Veď predsa každý ju vníma a súdi o nej na základe vlastných skúseností. Rôzni ľudia pristupujú k láske odlišne. Tak sa prejavuje princíp kozmického šetrenia energie, čo je vlastné všetkému živému. Sympatie sa menia na antipatie. Svetlo zhasína a teplo mizne. Ak sa chcete vyhnúť smútku, nájdite si inú dimenziu lásky. Nech je vaša láska priateľským spojením, v ktorom sa jeden nebude povyšovať nad toho druhého, kde si všetci budete vedomí toho, že ste odlišní a inak myslíte, a pri zachovaní všetkých odlišností milujte jeden druhého a navzájom si pomáhajte. Nepokúšajte sa vytvoriť niečo nadľudské. Buďte ľudskí a prijmite ľudskosť toho druhého i so všetkými slabosťami, ktoré sú nám ľuďom vlastné. Odhoďte bremeno urazenosti. Učte sa odpúšťať a užívať si tohto pocitu.  
S veľkou láskou Júlia

 
Vśetci sme na jednej lodi

VŠETCI SME NA JEDNEJ LODI

Každý si nesieme svoj kríž a ten sa líši len obsahom,ktorý v ňom
je. Nie je dobré,ak lamentujeme nad tým,že čo v tom obsahu je,alebo
ak ho nesieme so zvesenou hlavou čakajúc,že všetko sa raz
skončí.Je nutné,aby sme si uvedomili,že nie sme tu len preto,aby sme
si všetko iba "oddreli".Ak len odovzdane prežívame svoj život
mysliac si,že to je ten správny postoj,tak sa
mýlime.Samozrejme,pokora je potrebná a veľmi dôležitá. Ale každý
z nás môže zmeniť určité situácie,zlikvidovať nepríjemnosti či
nedorozumenia už v zárodku.Ak sa vyrieši veľa malých problémov,tak
ten veľký,ktorý by vznikol z tých malých( aby nás niečomu
naučil),už nebude tak neúnosne ťažký a neriešiteľný.Základom
zdravého postupu je tolerancia,kompromis,správny úsudok a v
neposlednom rade láska.

Každý z nás je súčasťou vesmíru a preto sa tak aj musí
správať. Všetko živé aj neživé,čo nás obklopuje, tu nie je iba
tak.Všetko má svoj zmysel,svoju funkciu,či poslanie.My ľudia sa od
seba líšime nielen vonkajším vzhľadom,ako je stavba tela,farba
pokožky,či vlasov.Podobne je to aj v ríši zvierat,či vo
vegetácii.Všetko je na zemi potrebné a má svoje poslanie od
najmenšej rastliny,živočícha,až po človeka,ktorý môže stáť
až na konci spoločnosti.Prečo sa ten človek živí odpadkami z
kontajnera a nie práve najkvalitnejšou stravou kdesi za vrch
stolom?Prečo existujú v ríši zvierat "čističi",ktorí zožerú len
to,čo nájdu na tele niektorého veľkého živočícha?Jeho
očistia,seba nasýtia.A ako je to s ľudmi,ktorí nedokážu inak
žiť,iba tak,že sledujú svoju obeť,parazitujú na nej až kým
nepadne?Samozrejme,že zásluhy svojej obete si potom pripíšu sebe.Dá
sa to prirovnať k hladnému zvieraťu,ktoré zaútočí na svoju obeť
až potom, keď vysilené padne?Sleduje ju niekoľko dní ,či
týždňov lačným pohľadom a keď konečne padne,tak sa
nasýti.Koľko je dní či týždňov zvieraťa v ľudskom veku?Tak,ako
existujú veci kvázi škaredé či odpudivé,existujú aj veci
príjemné a krásne.Aby sme žili v rovnováhe,musíme cítiť a žiť
so všetkým,čo je okolo nás.Aj parazit,či zdanlivo nepotrebný
človek má svoje poslanie.Učí nás spoznávať, vidieť tú istú vec
z rozličných uhlov.A úlohou "parazita " je spoznať sám seba,čo
vôbec nie je ľahké.Preto neodsudzujme nikoho a nič len kôli tomu,
že je nám to protivné,pretože to vôbec
nepoznáme.Tolerancia,kompromis,zdravý úsudok,láska...

Začnime sa pozerať na svet inými očami okolo seba.Vládne
materializmus,dravosť,egoizmus,nenávisť,fanatizmus,či ľahostajnosť
k našej zemi.Ľudia zapierajú duchovno a tým postupne strácajú
zmysel života.Nezamýšľajú sa nad sebou tak, aby pátrali vo svojom
vnútri.Spoliehajú sa viac na svoje ego,či schopnosti.Po neúspechoch
upadajú do depresií a pesimizmu.Čo sa stane?Slovo dostane
úzkosť,obavy a strach,ktoré sa stávajú súčasťou ich života.Ruka
v ruke absentujú ľudské hodnoty,prejavuje sa násilie,vznikajú
samovraždy,krízy vo vzťahoch...Tam,kde je strach,je tma.Nie je
možné cez ňu preniknúť.Dá sa to iba tak,že každý začne od
seba.Ako?Pomôže jedine láska.Láska k sebe samému,svojim
blížnym,láska ku všetkému,čo nás obklopuje,aj k samotnej
Zemi.Láska dokáže vyliečiť choré telo i dušu,láska vylieči aj
našu Zem.Prečo Zem?Bojuje s nerovnováhou vďaka nám ľuďom.Čím
ďalej,tým je to horšie.

Zemetrasenia,záplavy,požiare,tajfúny.....Zem sa bráni a
snaží sa dostať do optimálneho stavu.Vznikajú hromadné
nešťastia,ako napríklad keď veľká morská vlna cunami zničila
nielen príbytky ľudí,ale aj zobrala mnoho životov.Ak sa stane
nejaké veľké nešťastie,je medzi ľuďmi oveľa väčšia
súdržnosť,pochopenie a láska.Práve vtedy si ľudia uvedomujú,že
láska k blížnemu je potrebná.Láska,tolerancia,kompromis a zdravý
úsudok držia celý vesmír pokope.Buďme teda iní,aby naša Zem ešte
dlho žila.

S láskou MEDUZA

 
Život

Život

Každodenný ranný zhon. Povinnosti,rodina,stresy,úsmevné situácie...... . Láska, práca, životné tragédie, križovatky, ale tiež aj radostné udalosti, ktoré dávajú životnú energiu.

Mnohokrát sa zamýšľame nad životom ,hlavne keď sa cítime byť nešťastní. Pýtame sa do neznáma, čo je podstatou nášho bytia. Aký to má vlastne zmysel byť,či prežiť svoj život na zemi . Zúfalo hľadáme odpovede,tie ale neprichádzajú. V jednom zo svojich príspevkov som napísala,že pochopeniu predchádza utrpenie. Z fráz múdrych ľudí je známe,ako nás to posúva ďalej,ale čo to vlastne znamená?Je to ťažké pochopiť,až kým si to každý neprežije na vlastnej koži. Že načo je to dobré? S utrpením nájdeme konečne odpoveď a pochopíme. Staneme sa o niečo múdrejšími a silnejšími nielen pozemsky, ale aj duchovne . Môžeme sa postaviť vo svojom raste o schodík vyššie. A načo nám je rast? Predsa týmto sa približujeme k dokonalosti. Musíme však vedieť,že dokonalý je iba Boh a iba takýmto spôsobom sa môžeme k nemu priblížiť. Niekto si myslí,že Boh na neho naložil príliš ťažký kríž, že to nemôže zvládnuť. Ale mýli sa. Každý dostane taký kríž,aby ho odniesol, hoc aj kolenačky.

Pre lepšie priblíženie tejto témy vám prerozprávam príbeh, ktorý som pred rokmi kdesi čítala.Tento príbeh ma natoľko oslovil, že si ho pamätám tak trochu ešte aj dnes.

Stál v rade a čakal,čo mu pridelia. Rad pred ním sa krátil a ľudia jeden po druhom si odnášali náklad. Boli to kríže rôznej veľkosti,hrúbky a šírky. Po chvíli dostal aj on ten svoj. Vyložil si ho na chrbát a pomalým krokom pod ťarchou kríža sa pobral za ostatnými ľuďmi. Cesta bola zo začiatku široká, s rovným terénom,šlo sa pomerne ľahko. Nezadlho sa však začal terén meniť. Cesta sa zužovala a kľukatila, bola hrboľatá. Blato miestami pokrývalo celú cestu a človek sa brodil v ňom až po kolená. Kráčalo sa namáhavo,kríž bol neúnosne ťažký,človek padal a opätovne vstával. Keď sa konečne dostal na súš, ľahol si a oddychoval. Až keď sa vydýchal, začal sa obzerať po ľuďoch.Niektorí sa usmievali,niektorí zamyslene hľadeli pred seba.

Škrelo ho to,že sa musí trápiť. Bol nahnevaný . Hovoril si: prečo práve ja sa musím trápiť s takým ťažkým krížom? Čo keby som si kríž odľahčil a odpílil z neho? Veď ten kríž do cieľa donesiem a nikto nezbadá,že z neho chýba.

Človek si nevšímal znamenia,ktoré k nemu prichádzali,aby to nerobil. Na ďalšiu cestu sa vydal s krížom,ktorý bol o polovicu kratší a ľahší. Cesta sa znova menila. Z kopca do hlbokej doliny s hustým pichľavým porastom a kamením. Nasledoval tmavý les,s popadanými suchými konármi,ktoré pripomínali pasce.....

On však kráčal ľahko s polovičným krížom,poskakoval z kameňa na kameň,obchádzal prekážky a v duchu sa posmieval ostatným ľudom. Keď videl krvácajúce rany ľudí a ich doudierané telá ,pochvaľoval si,že ako dobre sa rozhodol. Tiež nemal odvahu ísť sám. Veď,čo keby sa stratil?

Konečne došli do cieľa. Bola ním rieka,ktorá nemala most.Čakal, čo urobia ostatní. Každý si postupne zložil svoj kríž z pliec a preložil ho cez rieku. Kríž vytvoril most,po ktorom sa všetci bezpečne dostali na druhý breh. Chcel to urobiť tiež. Ale nemohol,pretože sa nedalo! Nezvládol to! Zlyhal. Jeho kríž bol príliš krátky.

Verím, že tento príbeh osloví každého čitateľa tak, ako oslovil aj mňa.

MEDUZA
 

 
Prínos meditácie

Prínos meditácie


Zdravie

Naše zdravie je založené na vzájomnom vzťahu tela, mysle a ducha – a zdraví každej z týchto častí – ale fyzické telo je len jedným z komponentom v celkovej rovnováhe zdravia. Tento holistický princíp odhaľuje, že šťastná myseľ odolná voči stresu a prekvitajúci duchovný život sú hlavné faktory v našom fyzickom zdraví. Ak stres a negatívne emócie narúšajú našu životnú silu, potom cvičenie meditácie uvoľňuje novú pozitívnu životnú silu – ktorá prináša inšpiráciu, šťastie a mier - do každej časti našej bytosti, vytvárajúc optimálne podmienky pre vitalitu a zdravie. Meditáciou sa dokonca môže zmeniť aj spôsob nášho spánku; zlepší sa jeho kvalita a pravdepodobne sa zmenší jeho dĺžka. Viac času a energie, aby sme žili svoj život!

Všetko sa začína vo vnútri


Spôsob, ako sa cítime a fungujeme vo vonkajšom živote, je do veľkej miery daný naším vnútorným životom – šťastím, sebavedomím, náladou a naším vedomím. Často máme málo sily na to, aby sme zmenili udalosti vo vonkajšom svete, no môžeme zmeniť spôsob, ako na ne reagujeme. Keď sme šťastní a pokojní, ľahko sa vyrovnáme s ťažkosťami a problémami. Keď sme úzkostliví a nešťastní, tie isté ťažkosti sa môžu stať nočnou morou. To, ako vnímame svoj život, je ovplyvnené naším vlastným vedomím. Meditácia vytvára rovnováhu medzi vnútorným a vonkajším svetom a vynáša na povrch naše dobré povahové črty, ako sú radosť, vyrovnanosť, láskavosť a sila. Tieto vynárajúce sa pozitívne kvality pretvárajú náš zážitok života, pretože všetko sa začína vo vnútri.

,Vnútorný pilot ´


V knihách všetkých veľkých mudrcov a priekopníkov uplynulých storočí sa stále a znova objavujú niektoré idey a pravdy. Jednou z nich je viera v múdrosť a krásu ľudskej duše. Sri Chinmoy opisuje dušu ako nášho, vnútorného kormidelníka´, naše najvyššie Ja, naše pravé Ja, nášho vlastného sprievodcu životom. Čím viac budeme načúvať svojej duši, tým viac bude náš vonkajší život prekvitať a prosperovať. Najľahšie možno pocítiť a prežiť múdrosť duše v tichu a pokoji meditácie. Všade v našom živote – pri vytváraní rozhodnutí, pri riešení problémov, pri hľadaní naplnenia a zmyslu života – je náš vnútorný kormidelník, aby nám ukázal cestu. Môžeme sa naučiť, ako ho dosiahnuť cez svoje prehlbujúce sa cvičenia.

Zvláštny sľub duše


Veľkí mudrci nám tiež hovoria, že každá duša je jedinečná a musí dosiahnuť na zemi niečo zvláštne. Keď počúvame svojho ,vnútorného kormidelníka´ začíname cítiť a rozumieť, aký je hlbší zmysel nášho života a potom sa náš vonkajší život dostáva stále viac do harmónie s týmto poznaním. Objavenie a naplnenie zvláštneho sľubu duše nám prináša neopísateľné šťastie.Sila mysle

Mnohé techniky meditácie spoločnú tému: ovládnutie a sústredenie sily mysle. Vedľajší produkt a prínos tohto úsilia je ohromný – schopnosť rýchlo sa sústrediť; lepšia pamäť; pokoj meditujúcej mysle , ktorý nám umožňuje vstúpiť do hlbších, intuitívnych, kreatívnych a inšpirujúcich častí našej bytosti.


Sila srdca


Sri Chinmoy kladie veľký dôraz na duchovné srdce pri našom hľadaní šťastia, pretože v ňom sa nachádzajú mnohé naše duchovné kvality. Rozširujúca a prehlbujúca sa schopnosť lásky; súcit k ostatným; jednota so všetkým a s každým; vnútorná múdrosť; šťastie bez túžob, sa ako vôňa vnútorného kvetu šíria naším životom – poklad čakajúci na odhalenie! Srdce je neohraničené vedomie bez ega a „žiť v srdci“ je jedno z tajomstiev skutočného šťastia. Jedna zo základných foriem jogy – bhakti joga – sa tiež sústreďuje na duchovné srdce. Sila oddanej lásky je tu nasmerovaná k Bohu a vidí božskú podstatu vo všetkých veciach.

Život naplnený mierom


Meditácia z nás robí človeka naplneného mierom. Tento mier pochádza z prehlbujúcej sa schopnosti prijať seba samého a sebadôvery, z vnútorného pokoja, ktorý má zdroj v hlbšej časti našej bytosti.

Tento mier nie je pasívny ani slabý - je veľmi mocný a dynamický. Tento mier nás vynesie nad úspech, zlyhanie, pozitíva i negatíva života a zanechá v nás pokojnú vyrovnanosť a pocit tichej nestrannosti, keď čelíme premenlivému šťastiu a trápeniu života. Ľudia, ktorí si rozvinuli vnútorný mier, sú veľmi mocní.


Prebudenie

Meditácia je prebudenie našej skutočnej podstaty, duchovná cesta k osvieteniu, k sebarealizácii, k jednote s Bohom. To je dôvod, prečo by si sme byť vďační za impulz k meditácii – začali sme vedome úžasnú cestu prebudenia, ktorá sa nachádza v srdci každého ľudského života.

IKA

 
Sviečková mágia

Sviečková  mágia

Farby sviečok na obradné účely:
Biela: duch, čistota, mesiac, úprimnosť, bohyňa. Považuje sa za univerzálnu farbu, keď nie sú k dispozícii iné farby.Ďalšou vhodnou je strieborná.

Červená: oheň, energia, láska, vášeň a dramatická transformácia; letné obrady.

Hnedá: uzemnenie, dobré základy, mágia zeme; zimné rituály.

Modrá: predstavuje vodu, mierumilovnosť, radosť a intuíciu.

Oranžová: víťazstvo, pohostinnosť, citová vrelosť; jesenné obrady.

Purpurová: duchovnosť, vodcovstvo, paranormálne schopnosti.

Ružová: pocit životnej pohody, oddanosť, priateľstvo.

Zelená: zem, rast, základy a cykly; jarné obrady.

Zlatá: slnko, mužský aspekt, sila, vodcovstvo (inými vhodnými sú žltá alebo červená).

Žltá: vzduch, komunikácia, vzývanie, myseľ, pohyb.

Na posilnenie symbolického významu môžeme umocniť farbu sviečky s arómou, buď pálením vonnej tyčinky alebo pomazaním sviečky. Vhodné kombinácie:

Biela: santalové drevo, šalvia, kadidlo a myrta (v kombinácii).

Červená: vanilka, ruža, pačuli.

Čierna: klinček, borievka, kadidlo.

Hnedá: zemolez, pačuli, vervain (železník lekársky).

Modrá: levanduľa, fialka, orgován.

Oranžová: broskyňa, ananás.

Ružová: ruža, jantár, citrón.

Zelená: borovica, vetivér (tráva fúzatka), prvosienka.

Žltá: rozmarín, aníz, pomaranč.

Astrologické farby

Baran: červená, ružová.

Býk: zelená, žltá, ružová, bledomodrá.

Blíženci: žltá, fialová, červená.

Rak: pastelové farby, strieborná, sivá, zelená.

Lev: zlatá, oranžová, červená, zelená.

Panna: modrá, sivá, zelená, fialová, zlatá, žltá.

Váhy: farba ruží, modrá, žltá, bledozelená, bledomodrá.

Škorpión: červená, čierna, gaštanová, hnedá.

Strelec: purpurová, čierno modrá, zlatá, červená.

Kozorožec: hnedá, tmavomodrá, tmavozelená, červená.

Vodnár: jasnomodrá, indigová, levanduľová, zelená.

Ryby: zelená, tyrkysová, bledofialová, biela.

Ako využiť tieto vedomosti?

Techniky svojej práce so sviečkami obohaťte aspoň o jednu sviečku sfarbenú v súlade s vaším astrologickým znamením.
Zažnite sviecu príslušnej farby na svoje narodeniny, čím sa vo vás zvýraznia všetky najlepšie charakteristické znaky vášho znamenia.
Ak robíte mágiu sviečok pre niekoho iného, zvoľte sviečku, ktorej farba zodpovedá jeho astrologickému znameniu.
Ak sa snažíte aktivizovať najlepšie vlastnosti vášho znamenia, meditujte so sviečkou, ktorej farba to znamenie znázorňuje.

Veštenie z ohňa
Sviečku umiestnite do výšky očí, do masívneho a bezpečného svietnika. Urobte si pohodlie a potom sviečke pošepnite svoju otázku a zažnite ju. Posadťe sa a uvoľnite si svaly. Na chvíľu zavrite oči.Myslite iba na seba, sviečku a otázku. Keď už cítite, že ste vyrovnaní, pozrite smerom k sviečke ale nie priamo na ňu. Nechajte, aby sa vám zrak trochu rozostrel a zhlboka, rovnomerne dýchajte. Teraz už len pozorujte, čo sa so sviečkou deje, kým myslíte na svoju otázku.

Významy:

Aktívne, jasné blčanie: kladná odpoveď – áno.
Náhle vyšľahnutie: do cesty sa vám postavilo niečo neočakávané.
Modrý plameň (ak táto farba prevláda): rozvoju bráni nedostatok energie či prítomnosť ducha.
Sviečka sa nie a nie zapáliť: veľké znamenie – stop.Niečo tu nehrá a kým budete pokračovať, potrebujete si vec znovu premyslieť.
Slabučký plameň: signalizuje to malý zápal pre vec.
Trepotanie plameňa: nedostatok energie na podporu tohto rozhodnutia či konania. Najprv sa pozviechajte, potom konajte.Inak nedostanete výsledok v aký dúfate.
Žiarivý prstenec: buďte opatrní. Črtajú sa ťažkosti.
Dlho horiaci, jasný plameň: zdarný priebeh udalostí.
Pohyb v plameni: veci sa menia a pretvárajú. Ak sa plameň pohybuje prevažne doľava, zmeny nemusia viesť k dobrému.
Oranžový plameň: hrejivé pocity a radostné časy.
Červený plameň: nedovoľte, aby vaše činy riadili hnev a emócie.
Prstence v plameni: dobré správy, šťastie.
Tlenie: schyľuje sa k problémom.
Štiepiaci sa plameň: črtajú sa dve rovnako lákavé možnosti.
Plameň s troma končekmi: pustite sa strednou cesou, na ktorej nájdete rovnováhu.
Odkvapkávajúci vosk: na ľavej strane je negatívne znamenie, na pravej pozitívne. Ak odkvapkáva špirálovito, naznačuje prítomnosť ducha, ktorý má pre vás možno posolstvo.
Žltý plameň: staňte sa kreatícny a komunikativny.

Ak nemáte dojem, že by svieca reagovala, prisuňte si ju bližšie a začnite znovu. Niekedy naša aura komunikuje s plameňom účinnejšie ako myseľ či vôľa.

 

IKA

 
Ježiš môj priateľ

Ježiš môj priateľ


Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, moja túžba je splnená, prebývaš vo mne a ja prebývam v Tebe. Svoje srdce Ti chcem, Ježiš, dnes celé darovať, svoje prosby chcem predkladať pred Tvoje oči, Tvoju múdrosť denne chcem ospevovať, za Tvoju lásku neprestajne Ti ďakovať.

Budem teraz chvíľu ticho, Pane, chcem nechať Teba hovoriť...

Daj mi, prosím, Tvoju vôľu spoznať, podľa nej aj konať, nauč ma myslieť Tvojím myslením... Teraz, si vo mne, Ježiš, tak hovor ku mne, teraz chcem len Teba počúvať... vravíš, že môj život sa má Tvojmu podobať? Som ale schopný Ťa vo všetkom nasledovať?
Predsa, ak Ťa dokážem nadovšetko milovať, tak potom už nemám o čom pochybovať. Pane Ježišu, prišiel si do môjho srdca, môžem byť šťastný a sa radovať, lebo Ty si vo mne a ja som v Tebe... a môj život sa začína podobať Tvojmu!
Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť, je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Chválim Ťa, že si ma utvoril tak zázračne, všetky Tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Skúmaj ma, Bože a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti. 

 

IKA

 
Stránka 1 z 3