Sibyla prorokuje príchod Mesiáša

Sibyla prorokuje príchod Mesiáša

Zapísané je: Toho dňa zvolala kráľovná zo Sáby početný svoj
sprievod a prikázala mu obliecť sa do sviatočného rúcha.Potom v
čele tohto sprievodu odobrala sa na blízky vŕšok,ktorému
Jeruzalemčania vraveli Golgota.Tento sprievod vyvolal v celom
Jeruzaleme značné vzrušenie,lebo Golgota bola popravisko,ktorému sa
každý vyhýbal,len v deň popráv bolo zvykom vstupovať na Golgotu.
Keď tento sprievod prišiel ku Golgote,zastavila sa Sibyla a vztiahla
ruky k nebesám.Mocným hlasom zvolala:
Pozdravené buďte miesta sväté.sväté ste a sväté
zostanete do skonania sveta!
Keď dopovedala tieto slová,kľakla si aj jej sprievod a modlila sa.Tak
zostala niekoľko hodín v hlbokom rozjímaní.
Medzitým zasadala v Jeruzaleme veľká rada,ktorá v celom počínaní
kráľovnej Sibyly videla veľkú urážku,lebo modlliť sa na
mieste,kde lotrov a vzbúrencov popravovali,nezhoduje sa s konaním
človeka,ktorý verí v Hospodina.
Preto,keď sa vrátila, Šalamún bol zvedavý na účel jej púte na
Golgotu a dal ju zavolať a povedal jej:
- Počul som kráľovná,že šla si sa pokloniť miestu zvanému
Golgota,ktoré je popraviskom.Nevieš azda o tom,že pre Jeruzalemčanov
je toto miesto potupným a treba sa mu vyhýbať?
I povedala Michalda,Sibyla, kráľovná zo Sáby: - Nezabiješ! Tak
povedal Hospodin.My všetci tohto prikázania sa máme pridržiavať.Nie
je dôstojné človeka,aby vraždil.Alebo sa azda domnievaš kráľ,že
Hospodin kráľom a kniežatám urobil výnimky v plnení tohto
prikázania?Lebo Hospodin život dal,preto len on môže ho vziať!
Plniac prikázania Hospodinove nevynášam vo svojej krajine rozsudky
smrti, a preto sa nemusím vyhýbať miestam popravným.Kráľ Šalamún
prisvedčil a povedal:
- Dobre kráľovná,správne chápeš a plníš prikázanie
Hospodinovo.Ale povedz aký trest si zaslúži človek,ktorý sám
vraždil? Ako trestať lotrov a cudzoložníkov?Ako potrestať
rúhačov? Smrťou! Tak káže Hospodin.Tak činil i môj otec
Dávid.Smrť za smrť.Alebo mám dať voľnosť a slobodu vrahom,aby
naďalej konali zlo medzi národom?
CHceš dať slobodu vzbúrencom,aby tvoj trón vyvrátili a Hospodinovi
sa rúhali?CHceš nechať panovať dravú zver vo svojom ovčinci?
Sibyla: - Boh je spravodlivý sudca a odplatí  každému podľa skutkov
jeho.Viem,že nie je možné a mysliteľné dravú zver v ovčinci
trpieť,vrahom a lotrom slobodu poskytnúť a takto v zlých činoch im
pomáhať.Toľko i ja svojich poddaných chránim a podľa toho zákony
vynášam.V mojej krajine človek,ktorý sa hriechu
dopustil,výstražným znamením na čele je poznamenaný a do hôr a
púští na večné časy vyhnaný.Nikto nikdy ani chlieb,ani mušt
vínny  na posilnenie mu nepodá a pred dravou zverou ho neochráni,aby
sám smrteľného hriechu sa nedopustil.A tak človek
tento,opustený,bez priateľov,bez príbuznej duše,zahynie.Toto
vyhnanstvo,toto odlúčenie od Boha i od ľudí je väčšie,lebo
nemôže sa žiaľom svojím nikomu zveriť.Tak prežíva muky,ktoré
ani mukám pekelným sa vyrovnať nemôžu.A stane sa, že po rokoch
vracia sa na kolenách s prosbou k svojmu kmeňu,aby ho opäť medzi
seba prijali;.Mnohí z týchto vydedencov je potom spravodlivejší od
tých,ktorí v živote svojom nikdy nezhrešili.A ja,kráľovná zo
Sáby,vravím tebe kráľ Śalamún,
že si vážim viac človeka pokánia činiaceho než toho,
kto nikdy nebol zhrešil.
Keď vydávaš odsúdenca davom na Golgote,nevieš,či si dobre
urobil.Lebo viem,múdry kráľ Šalamún,že hoc si spravodlivý,stane
sa,že až po smrti odsúdenca rád by si mu vrátil život a slobodu.
Nevynášaj preto rozsudky smrti a daj možnosť
každému polepšiť sa.
Šalamún prisvedčil a odpovedal: - Každý má svoju pravdu.Preto
máš pravdu ty,ale aj ja.Pomazaný olejom Hospodinovým stávam sa
výkonným služobníkom jeho,a preto čo robím,dobre robím.Keby som
azda v spravodlivom hneve svojom vydal manželku,alebo syna pre zločin
na smrť,dobre by som robil.Ale povedz mi kráľovná,mala tvoja
návšteva na Golgote prejaviť ľútosť nad popravenými,či nejaký
iný bol účel tejto cesty?
- Kráľ Śalamún! Nad tými,ktorí na popravisku zomreli,zmiluje sa
Hospodin a k sebe ich povolá.Nie je preto nutné ľútosť
prejavovať.Vedz však,že až mravnosť tvojho ľudu a spravodlivosť
tvojich kňazov upadne,rozhodne Hospodin,aby ešte raz vyslaný bol na
zem prorok,ktorý by národ vyvolený priviedol na pravú cestu.
Bude to Syn Hospodinov,a predsa syn človeka.
Syn Hospodinov sa narodí z panny na juh od mesta Jeruzalema,ale zomrie
v Jeruzaleme.Preto kráľ Šalamún zastavila som sa na Golgote,lebo
hoci tento jeho Syn nebude zločincom a prinesie posolstvo pravdy
všetkým ľuďom,
na Golgote bude popravený.
I začudoval sa Šalamún vraviac: - Tvoje videnia ťa klamú
kráľovná! Veď nie je ani možné,aby človek z rodu
Abraháma,potomok Dávidov a pravnuk môj na Golgote skonal.Nedopustí
nikdy Hospodin takéto potupenie rodu svojho.
- Nemýlim sa kráľ! - odpovedala Sibyla pevne, - lebo vedz,že z
koreňa Jozefovho vyrazí štep,z jeho kmeňa vypučí kvet,na ktorom
spočinie Duch Hospodinov.Ty predsa kráľ Šalamún,k tomuto rodu
patríš,a preto krv tvoja s jeho spriaznená bude.Sladkým slovom i
prísnym životom získa srdcia všetkých ľudí.Z krajov ďalekých i
blízkych vidím ich putovať k nemu,aby sladké jeho slovo počuli.
Bude hlásať svätú pravdu.
Stane sa,že dobou a mravmi a iným spôsobom života zákony
Hospodinove inak sa budú vykladať,ako je pôvodne určené a on z
vnuknutia Otca svojho zmysel týchto zákonov na pravú cestu privedie.
Preto povstanú proti nemu tí,ktorí z mylného výkladu
zákonov majú úžitok a zisk.Obvinia ho z lži a rúhania.
Tu,aby ich presvedčil,on z minulosti a za pomoci Otca svojho zázraky
bude konať!
Hovoriť bude,že z vôle Hospodinovej prišiel na tento svet a že
to,čo robí,Hospodinom je schválené.Hoci všetkých presvedčí,nikdy
mu úplne neuveria.
Človek ten Mesiášom bude zvaný.Nebude olejom pomazaný,ale
Hospodin sám sa nad jeho hlavou zjaví,aby presvedčil všetkých,že
on je jeho jediným synom.
Syn Hospodina,kráľa nebies i zeme,človek ľudský,trpiaci i
žijúci,zarazený hriešnosťou svojich ľudských bratov odíde na
púšť,aby tam nabral sily a v hlbokom rozjímaní našiel pravdu.
Hospodin,kráľ Šalamún,pomazaním pravdu do našich úst
nevlieva.Túto pravdu my sami,každý z nás,musíme nájsť svojim
životom a premýšľaním.
Mesiáš,aby nikto mu nevykladal pravdu - a na rozdiel lož - vyhľadá
púšť a v púšti nájde to,čo hľadal.
S dušou čistou a telom nepoškvrneným vráti sa opäť medzi ľud,aby
pomohol nájsť svojim spolubratom pravdu,ktorú Hospodin Abrahámovi a
Dávidovi zjavil.Mesiáš bude mnoho trpieť.To všetko za ľud a jeho
vykúpenie.
Smiať sa mu budú a jeho tvár nejednu ranu dostane.
Príde doba,kráľ Šalamún,že od Damasku až po Memfis a
ďaleko,ďaleko každý bude poznať Mesiáša,mnohí kráľom svojím
ho nazvú,a predsa:
Smrť najpotupnejšiu mu pripravia tí,pre ktorých na svet prišiel.
Je mnoho vecí medzi nebom a zemou,ktoré nikdy nikto nepreskúma,a
preto sa stane,že nebeské poslanie Mesiášovo ani veľrada nepochopí
a ťažko ponesie vplyv jeho učenia na poddaných.Veľrada už za
dnešných čias sa považuje za jedinú moc,ktorá Hospodina na tejto
zemi zastupuje a jeho menom hovorí,a tak bude po večné časy.
Preto stane sa: Za každý rok Mesiášovho života ponúknu strieborný
peniaz zradcovi,ktorý ho zradí a pomôže odsúdiť. Zradca vlasti a
svojho rodu nie je hoden ani trestu Hospodinovho.A preto sa zradca
Mesiáša musí odsúdiť sám.
Šalamún sa zadivil: - Hovoríš kráľovná, veľrada.A čo kráľ
tejto krajiny,kráľ z rodu Dávidovho,čože ten nechá zabiť
spravodlivého? I povedala mu Sibyla: - Už v prvých proroctvách som
ti povedala.V tom čase nebude panovať už kráľ z rodu
Dávidovho,lebo Izraelskí pod vládou Rimanov budú trpieť.Tým si
vysvetliť môžeš,že Rimanom na živote a smrti nezáleží,keď ide
o život poddaného,a preto rozsudok veľrady schvália.
Šalamún sa na chvíľu odmlčal.Nato povedal: - Vysvetli
kráľovná,prečo si nešla cez lávku potokaCedron,ale cezeň si sa
prebrodila, aj tvoj sprievod?
- To preto kráľ Šalamún,lebo z lávky tejto bude urobený kríž,na
ktorom Mesiáš dokoná.Tu máš potvrdenie kráľ,že Mesiáša
nepopraví ľud izraelský,ale niektorý z iných národov,ktorý podľa
proroctva môjho v tejto krajine panovať bude.Šalamún bol celý
prestrašený i poznamenal: - Pravdu máš kráľovná,lebo je, bolo a
bude že Izraelskí na popravy kríž nepoužívajú,ale zvykom je to u
národov rímskych pre najväčších vzbúrencov a lotrov.Krížom
poznamenávajú Filištínci previnilcov na čele a s týmto znamením
vyháňajú ich do hôr.
Sibyla prisvedčiac povedala: - Tento potupný kríž ponesie Syn Boha
živého,aby svet spasil.Táto smrť je najpotupnejšia zo všetkých a
slová jeho ktoré naplnenia dôjdu,podmania si po tisícich rokoch
celý svet.
Ľudstvo však nepochopí nikdy,čo preň bolo vykonané.V tom
čase,kráľ Šalamún,keď slnko najviac bude páliť,keď pred jeho
lúčmi i zver sa skryje,,v tom čase,keď rozžeravený piesok bude
smrteľne zraňovať a od smädu bude padať každý tvor,v tom čase
vidím kráčať tento smutný sprievod popravný.
Nad týmto sprievodom sa vznáša žiara a svetlo,ktoré každému
vnucuje,že tento sprievod nie je jedným zo sprievodov,aké tak často
Jeruzalemčania vídavali.
Pred sprievodom vidím muža,ktorý nesie nápis v cudzom jazyku
napísaný,z ktorého zrejmé je ,čím sa odsúdený previnil a aká
smrť ho preto očakáva.A aby nikto tento nápis neprehliadol,niekoľko
vyvolených svojim krikom upozorňuje ľud,že odsúdený sa Hospodinovi
rúhal,a že človekom Božím sa nazýval.
Vidím členov veľrady,ktorí vážnym krokom kráčajú za nápisom.Za
veľradou vykrikuje zberba jeruzalemská,ktorá bola podplatená
veľradou a kričí:
- Hoden je smrti! Hoden je kríža! Rúhal sa! Ukrižujte ho! Na Golgotu
s ním!
Potom kráča on. Nevidím na jeho tvári ani odhodlanosť,ani
bolesť.Zrkadlí sa v nej vyrovnanosť človeka so životom i so
smrťou.Ba zdá sa,že z tváre jeho spokojnosť možno
vyčítať.Zasial semeno dobré,ktoré ponesie plody na veky.
Niekoľko málo veriacich a odhodlaných kráča za ním.Tam počujem
plač,pravý plač,ktorý ide od srca k srdcu.A neplačú len nad ním a
nad potupnou smrťou jeho,ale nad celým národom izraelským,lebo i
on,tak ako ja,kráľ Šalamún,úplnú skazu Jeruzalema prorokovať
bude.
Vidím: Sprievod sa zastavuje.Ťažká únava a mdloba zasiahla
pozemské telo jeho.Vidím ho padať.Padá.Vtom prichádza cudzí
muž,aby vzal na plecia kríž jeho a tak mu uľahčil.
Človek pravdu nerád priznáva a k nej sa približuje.Dav zberby
jeruzalemskej bude mu strpčovať cestu na Golgotu kopaním a
bitím.Vidím tmu a potom svetlo.To znamená:Pod Golgotou sa rozprestrie
tma,tma v duši,v srdciach i konaniach ľudí a na Golgote vzplanie
svetlo,ktorého žiara zatieni slnce i hviezdnatú oblohu.
Počujem údery,počujem praskot kostí a smiech katov.
Počujem bolestné stony popraveného.
Vidím krv.
Ver kráľ Šalamún,že tieto údery by mali znieť v ušiach až do
skonania sveta tým,ktorí raz proti nemu pôjdu.Vidím a počujem
smiech a jasot jeruzalemskej zberby nad jeho popravovaním.
On,ktorý najviac trpel,utešuje svojich verných slovami:
"Dokonané je!"
Vidím,ako v tom okamihu slnko zmierňuje svoju žiaru,obloha červenie
akoby od krvi a more prepustí strašnú víchricu,akej nebolo a nebude
nikdy v pamäti.Prepuká strašná búrka,blesky švihajú
vzduchom,vidím zem triasť sa a pukať.Rúcajú sa domy a
hradby,padajú stromy,rúti sa pôda a skaly.
Avšak na Golgote panovať bude pokoj a mier.
"Dokonané je !" nesie sa krajom.
Tí,ktorí mu spôsobili smrť,nevydržia sa dívať na toto všetko,ale
vrhnú sa do náručia istej smrti.
"Dokonané je!" zaznie v ušiach veľrady,ale v tom okamihu roztrhne sa
chrám na dve časti a padajúce kamene všetkých členov veľrady
zabijú.Ľud hľadí k nebesám,hore k Hospodinovi,trasie sa úzkosťou
a hovorí:
Istotne to bol Syn Boží!
Zvyšok jeho verných po mnohé týždne sa tajne  bude schádzať.A
ľud malý,ujarmený,chudobný,poznávať bude,že v slovách
Mesiášových predsa bola Božia pravda,lebo - milosrdenstvo,bratstvo a
rovnosť bude ľuďom bližšie ako útlak a poddanstvo,v ktorom dosiaľ
žili.
Nielen ľud chudobný,ale aj boháči,ktorí poznali spravodlivosť
lásky a bratstva,k viere Mesiášovej sa budú prikláňať.Vtedy
nastane v Jeruzaleme nemilosrdný boj proti všetkému učeniu
Mesiášovmu i proti tým,ktorí,ktorí sebamenším náznakom sa k nemu
hlásiť budú.
Ľud bude ukrutne týraný,do okov a žalárov uvrhnutý. Popravné
miesto Golgota denne nové tváre trpiacich pozdraví,ale vedz,kráľ
Šalamún,že títo odsúdenci nepôjdu na smrť so strachom,mnohí a
mnohí budú mať spev na perách,budú vzývať Mesiáša a jeho smrť
podstupovať.
Nato príde skaza Jeruzalema,ktorú som ti už predtým
predpovedala.Bude to pohroma,ktorá zmetie všetkých,ktorí Syna jeho
popravili a bude výstrahou všetkým,
že jedine on bol vyvolený,a nikto iný!

autor: SMENA 1990                                                       
                                                                Meduza